MODLITBY

vzbuzení úmyslu před modlitbou

Apéri Dómine, os meum ad benedicéndum nomen sanctum tuum: munda quoque cor meum ab ómnibus vanis, pervérsis et aliénis cogitatiónibus; intelléctum illúmina, afféctum inflámma, ut digne, atténte ac devóte hoc Offícium recitáre váleam, et exaudíri mérear ante conspéctum divínæ Majestátis túæ. Per Christum Dóminum nostrum.
R. Amen.
Dómine, in unióne illíus divínæ intentiónis, qua ipse in terris laudes Deo persolvísti, has tibi Horas (vel hanc tibi Horam) persólvo. 

Otevři, Pane, má ústa ke chvále tvého svatého Jména: očisti také mé srdce ode všech prázdných, špatných a jiných myšlenek. Osviť rozum, rozněť lásku, abych byl schopen tuto modlitbu konat důstojně, pozorně a zbožně a zasloužil si být vyslyšen před tváří tvého Božského Majestátu. Amen

Pane, ve spojení s oním Božský úmyslem, se kterým jsi ty sám vzdával Bohu chválu na zemi, konám před tebou tuto modlitbu (tyto modlitby).