BOŽSKÉ  SRDCE


Smírná modlitba 

k Božskému Srdci Páně

Převzato z Příručky katolických pobožností od K. Minaříka OFM..

Kněz : Nejsvětější Srdce Ježíšovo ! Pokorně se ti klaníme, znovu se ti obětujeme s pevným úmyslem, abychom napravili urážky, kterých se lidé vůči tobě dopouštějí. Proto slibujeme :

Kněz : Čím více jsou tvá tajemství hanobena,

lid : tím více v ně budeme věřit, Srdce Ježíšovo, které posvěcuješ naše srdce.

K : Čím více nevěra usiluje, aby nás zbavila naší naděje,

L : tím více budeme skládat svou naději v tebe, Srdce Ježíšovo, jediná naděje lidí smrtelných.

K : Čím více lidská srdce odporují tvé Božské lásce :

L : tím více tě budeme milovat, neskonalá kráso, neskonalé lásky hodné Srdce Ježíšovo.

K : Čím více se množí útoky na tvé Božství,

L : tím více se budeme tobě klanět, Božské Srdce Ježíšovo !

K : Čím více jsou zapomínána a přestupována tvá Božská přikázání :

L : tím více je budeme zachovávat, Nejsvětější Srdce Ježíšovo !

K : Čím více lidé opovrhují tvými svátostmi a zanedbávají je,

L : s tím tím větší láskou a uctivostí je budeme přijímat, neštědřejší Srdce Ježíšovo !

K . Čím více jsou přehlíženy tvé nejvýš úctyhodné ctnosti,

L . tím více a horlivěji je budeme konat, Srdce Ježíšovo, vzore všech ctností !

K : Čím více peklo pracuje na záhubě duší,

L. tím více ať se v nás rozněcuje touha po jejich spáse, Srdce Ježíšovo, nejvýš horlící pro spásu duší.

K . Čím více smyslnost a pýcha usilují o to, aby zmařily sebezápor a lásku k povinnosti,

L . tím více se budeme přemáhat a rozněcovat k obětavosti, Srdce Ježíšovo, které bylo naplněno potupou.

K : Čím více lidé pohrdají tvou svatou Církví,

L : tím více se budeme snažit, abychom byli jejími věrnými dětmi, sladké Srdce Ježíšovo !

K : Čím více pronásledují tvého Náměstka na zemi,

L : tím více se jej chceme držet a za něj modlit, Srdce Ježíšovo, kopím probodené.

K: Čím více je uráženo tvé Srdce, které trpělo na hoře Olivetské a na kříži,

L : tím více útěchy poskytneme Srdci Ježíšovu, bolestí zlomenému. Srdce našeho Boha, popřej nám mocné a účinné milosti, abychom uprostřed světa byli tvými apoštoly a tvou korunou v blažené věčnosti. Amen.


Odprošení :

K : Božský Spasiteli duší, pohlédni, jak zde klečíme před tebou zahanbeni a pozdvihujeme své zraky k bílé hostii, v níž na nás shlížíš. Bolí nás srdce, když vidíme, jak jsi opuštěn od těch, které jsi tak draze vykoupil, když pomyslíme, že tvoje nejdražší Krev byla prolita pro mnoho duší marně, že tvoje oběti byly přineseny bez užitku, že tvou láskou pohrdají.

Protože nám ve své nekonečné dobrotě dovoluješ, abychom spojili své vzdechy s tvými, své slzy s těmi, které vytryskly z tvých očí, prosíme tě, sladký Ježíši, za ty, kteří se k tobě nemodlí, dobrořečíme ti místo těch, kteří ti zlořečí, klaníme se ti místo těch, kdo se ti rouhají a celou silou své duše toužíme po tom, abychom tě mohli chválit a velebit na každém místě po celém světě.

Pane, kéž proniknou až k tobě bolestné vzlyky lítosti a smíru, jež našemu srdci zkroušenému a poníženému vnuká vědomí tolika urážek.

Měj slitování, Pane, s hříchy našimi, s hříchy našich příbuzných, přátel i nepřátel
a s hříchy celého světa.

Lid : Pane, smiluj se nad námi.

K : Odpusť rouhání, proklínání a znesvěcování svátečních dnů.

L : Pane, smiluj se nad námi.

K : Odpusť všechnu bezbožnost a všechno pohoršení.

L : Pane, smiluj se nad námi.

K : Odpusť neposlušnost k Církvi a nezachovávání předepsaných postů.

L : Pane, smiluj se nad námi.

K : Odpusť všechny hříchy proti sv. Otci, všechno pronásledování biskupů, kněží a zasvěcených osob.

L : Pane, smiluj se nad námi.

K : Odpusť urážky svatých obrazů, znesvěcování kostelů, zneužívání svatých svátostí, svatokrádežné zneuctívání tvých svatostánků.

L : Pane, smiluj se nad námi.

K : Odpusť všechny zločiny bezbožného tisku a ďábelské úklady nevěreckých spolků.

L : Pane, smiluj se nad námi.

K : Měj slitování se spravedlivými, kteří kolísají v dobrém, s hříšníky, kteří odpírají tvým milostem, s ubohými umírajícími a se všemi, kdo trpí.

L : Pane, smiluj se nad námi.

K: Pane, smiluj se nad námi, smiluj se na těmi, kteří nejvíce potřebují tvé milostí!

Svrchovaný Králi, Pane nebe i země, Před tvou božskou velebností v přítomnosti tvé nejsvětější Matky, Panny Marie a celého nebeského dvorstva padáme na kolena a odprošujeme tvé Srdce za všechen nevděk, svatokrádeže a všechny křivdy, kterých se ti zvláště v Nejsvětější Svátosti dostává. Nejsvětější Srdce, přijmi jako náhradu všechny mše svaté, modlitby a dobré skutky celé katolické církve. Osviť pohany, naprav hříšníky, potěš zarmoucené, smiluj se nad dušemi v očistci. Nám pak uděl své milosti.

Božské Srdce Ježíšovo ! Dej, prosím duším v očistci věčné odpočinutí, těm, kdo dnes zemřou, uděl milost setrvání v dobrém, hříšníkům milost pravého pokání, pohanům světlo víry, mně a všem mým příbuzným a přátelům své požehnání. Nejlaskavější Srdce Ježíšovo, tobě doporučuji všechny tyto duše a jim věnuji všechny tvé zásluhy spolu se zásluhami tvé nejblahoslavenější Matky, a také modlitby a dobré skutky, které dnes po všem křesťanském světě budou vykonány.  

Římskokatolická farnost, Kostelní n. 158/4, 43191 Vejprty
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky