MODLITBY ZA DÉŠŤ


Mešní modlitby


Orace

Bože, v němž žijeme, pohybujeme se a trváme, uděl nám příhodný déšť, abychom podporováni časnou pomocí s větší důvěrou toužili po věcech věčných.


Sekreta
Usmiř se, Pane, dary, které obětujeme, a uděl nám pomoc dostatečným deštěm.

Postkomunio
Dej nám, Pane, spásný déšť a milostivě zavlaž vyprahlou tvář země nebeskými proudy.


Modlitby k pobožnostem          

za déšť:


Bože, jenž hříchem býváš rozhněván, ale pokáním usmířen, rač shlédnout na naše prosby a metlu svého hněvu, kterou jsme svými hříchy zavinili, od nás milostivě odvrať.
Bože, jenž jsi lidu izraelskému vyvedl vodu ze skály, rač se i nad námi smilovat a seslat nám dostatečný déšť.

Bože, jehož moc a láska se nemění, vyslyš naše pokorné prosby, jako jsi kdysi vyslyšel prosby proroka Eliáše. Svlaž žíznící zemi, a pole luka, sady a zahrady občerstvi vydatným deštěm, abychom zbaveni úzkostí, mohli tvou dobrotu velebit vděčným srdcem. Tvá Moudrost je nepochopitelná, ale tvá slitovnost je nekonečná. Smiluj se tedy nad námi a uděl své požehnání, zachovej úrodu, prameny svého požehnání otevři a vytrhni nás z hrozícího nebezpečí neúrody, drahoty a hladu. Tvá moc a dobrota ať nás potěší. Věrnost tvého Syna, který řekl: "Proste a bude vám dáno," ať se na nás osvědčí. V tebe, Pane, doufáme, kéž nejsme zahanbeni. Pro Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

převzato z Rukověti odpoledních pobožností od P. Josefa Němečka

Římskokatolická farnost, Kostelní n. 158/4, 43191 Vejprty
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky