MODLITBY ZA DÉŠŤ


Mešní modlitby


Orace

Bože, v němž žijeme, pohybujeme se a trváme, uděl nám příhodný déšť, abychom podporováni časnou pomocí s větší důvěrou toužili po věcech věčných.

Sekreta
Usmiř se, Pane, dary, které obětujeme, a uděl nám pomoc dostatečným deštěm.

Postkomunio
Dej nám, Pane, spásný déšť a milostivě zavlaž vyprahlou tvář země nebeskými proudy.


Modlitby k pobožnostem  za déšť:


Bože, jenž hříchem býváš rozhněván, ale pokáním usmířen, rač shlédnout na naše prosby a metlu svého hněvu, kterou jsme svými hříchy zavinili, od nás milostivě odvrať.
Bože, jenž jsi lidu izraelskému vyvedl vodu ze skály, rač se i nad námi smilovat a seslat nám dostatečný déšť.

Bože, jehož moc a láska se nemění, vyslyš naše pokorné prosby, jako jsi kdysi vyslyšel prosby proroka Eliáše. Svlaž žíznící zemi, a pole, luka, sady a zahrady občerstvi vydatným deštěm, abychom zbaveni úzkostí, mohli tvou dobrotu velebit vděčným srdcem. Tvá Moudrost je nepochopitelná, ale tvá slitovnost je nekonečná. Smiluj se tedy nad námi a uděl své požehnání, zachovej úrodu, prameny svého požehnání otevři a vytrhni nás z hrozícího nebezpečí neúrody, drahoty a hladu. Tvá moc a dobrota ať nás potěší. Věrnost tvého Syna, který řekl: "Proste a bude vám dáno," ať se na nás osvědčí. V tebe, Pane, doufáme, kéž nejsme zahanbeni. Pro Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

převzato z Rukověti odpoledních pobožností od P. Josefa Němečka


Litanie v čase sucha

Pane, smiluj se nad námi. 2x Kriste, smiluj se nad námi. 2x

Pane, smiluj se nad námi, Kriste, uslyš nás, Kriste vyslyš nás. 


Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.

Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi.

Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Bože, v němž žijeme,

Bože, bez něhož hyneme,

Bože, jenž stanovuješ břehy moří,

Bože, jenž vyměřuješ řekám cestu,

Bože, jenž naplňuješ potoky a prameny,

Bože, jenž páru na nebi shromažďuješ,

Bože, jenž shromážděnou páru rozptyluješ,

Bože, jenž nebe oblaky pokrýváš,

Bože, jenž máš ve své moci rosu a déšť

Bože, jenž otvíráš a zavíráš nebeské průchody,

Bože, jenž vláhu sesíláš a odnímáš,

Bože, jenž jako jediný dáváš vznik a růst,

Bože, jenž jsi vyvedl Izraelitům vodu ze skály,

Bože, jenž jsi Izraele na poušti vodou občerstvil,

Bože, jenž jsi na prosbu Eliáše zemi deštěm zúrodnil,

Bože, k němuž své ruce důvěrně spínáme,

Bože, jehož o pomoc pokorně vzýváme,

Bože, jenž znáš naše potřeby,

Bože, jenž o naše blaho dbáš,

Bože, jehož moc je svrchovaná,

Bože, jehož moudrost je nevyzpytatelná,

Bože, jehož slitovnost je nevýslovná,

Bože, náš Otče,


Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane!

Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane!

Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Pane!

Od každého hříchu,

Od Tvého hněvu,

Od nepříznivých větrů,

Od palčivého vedra,

Od záhubného sucha,

Od hrozícího nedostatku vezdejšího chleba,

Od hrozícího nedostatku píce,

Od hrozícího nedostatku vody,

Od neúrody, drahoty a hladu,

Od reptání proti Tvé prozřetelnosti,

Od nedůvěry a malomyslnosti,

Od rouhání a zoufalosti,

Od časného i věčného zahynutí,


My hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás!

Abys nám odpustil,

Aby ses nad námi smiloval,

Abys zapudil naši úzkost,

Abys upevnil naši důvěru,

Abys nebe pokryl oblaky,

Abys pole a louky zalil,

Abys občerstvil háje a sady,

Abys napojil žíznivou zemi,

Abys naplnil prameny, potoky a řeky,

Abys úrodu dal, zachoval a požehnal,

Abys svou moc osvědčil,

Abys náš zármutek obrátil v radost,

Abys nám otevřel prameny svého milosrdenství,


Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Oroduj za nás svatý Vojtěchu,

abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.

(Svatý Vojtěch je zde vzýván, protože na jeho přímluvu seslal Pán Bůh déšť na vyprahlou zemi)


Modleme se: 

Bože, útočiště naše a sílo, přispěj ke zbožným prosbám své Církve, sám jsa původcem zbožnosti, a uděl, abychom to, oč důvěrně žádáme, skutečně dosáhli. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

Římskokatolická farnost, Kostelní n. 158/4, 43191 Vejprty
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky