MODLITBY SVATÝCH

Modlitba sv. Františka

Učiň mě, Pane, nástrojem svého pokoje,        abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil,      po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval.

Vždyť kdo dává, dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.                                                                                   

Modlitba sv. Karla Boromejského ke svému andělu strážci

Ve jménu Nejsvětější Trojice, Otce, Syna a Ducha Svatého já ... ubohý hříšník, prohlašuji v tvé přítomnosti, můj svatý Boží Anděle, můj věrný Strážce:

  • že chci zemřít jen v pravé víře, které učí Svatá katolická Církev, ve které zemřeli všichni světci a mimo které není spásy.

  • Prohlašuji dále, můj svatý Anděle, že s pomocí a podporou tvé ochrany chci opustiti tento život naplněn velkou důvěrou v Boží milosrdenství, navzdory množství a tíze mých hříchů s pevnou vírou, že jediná kapka nejdražší Krve Našeho Pána postačí, aby smazala nejen hříchy mé, ale hříchy celého světa.

  • Současně prohlašuji, blažený Anděle, že navzdory nesmírnosti mých vin mám velkou touhu mít účast na nekončených zásluhách našeho Pána Ježíše Krista, jehož něžnost a milosrdenství nikoho nikdy neodmítají. Jak bych si přál, abych svého Boha nikdy nebyl urazil! Miluji ho nade všechno a toužím milovat ho stále více. Kaji se z celého srdce a rád odpouštím všem těm, kteří mě zarmoutili, a skládám všechny své hříchy do úctyhodného Ježíšova Srdce, aby je ráčil na věky smazat.

  • Zapřísahám tě, můj věrný Strážce, abys za mne prosil Boží milosrdenství, aby mě přijalo do počtu oněch blažených, které předurčil od věčnosti a kteří jsou již v jeho slávě. Prohlašuji také, že abych obdržel od Boží dobroty tuto tak drahocennou Boží milost, jsem ochoten vytrpět nejen všechny tresty v tomto bídném životě, ale také v očistci až do dne posledního soudu.

  • Konečně prohlašuji, můj nejmilovanější a nejmoudřejší Strážce, že tě ustanovuji za vykonavatele mé poslední vůle.

Vypros mi od mého Boha tyto tři poslední milosti: první, že neodejdu z tohoto světa, aniž bych důstojně přijal svátosti Církve; druhou, že náš Pán Ježíš Kristus osladí a zmírní bolesti mé duše jednou z oněch slzí a vzdechů, které prolil na kříži; a že jeho nejsladší Matka upře na mne jeden ze svých něžných pohledů, které věnovala u paty kříže svému milovanému umírajícímu Synu, aby mě připojila do počtu těch, kteří obdrží svou odměnu v den soudu; konečně třetí, abys ty, můj věrný anděle Strážce, přispěl mi na pomoc v mé poslední hodině, kdy má duše se odloučí od těla, a že mě předáš milostivému Ježíši Kristu, mému Soudci, jehož Srdce na kříži planulo touhou spasit všechny ubohé hříšníky.

Ochraňuj tedy mou duši, která ti byla svěřena, můj nejněžnější Strážce, a až opustí vězení svého těla, odevzdej ji do rukou mého Stvořitele a Vykupitele, abych se s tebou a se všemi svatými mohl radovat z jeho přítomnosti, dokonale ho milovat a vlastnit po celou věčnost. Amen.

Modlitba svaté Terezie      z Lisieux za kněze

Ježíši Kriste, věčný Veleknězi, zachovej své kněze  v ochraně svého Nejsvětějšího Srdce, kde jim nikdo nemůže škodit.

Zachovej bez poskvrny jejich pomazané ruce, které se každý den dotýkají Tvého svatého Těla.

Chraň jejich rty, zčervenalé Tvou drahocennou Krví.

Zachovej čisté a netknuté světem jejich srdce, které nese pečeť Tvého slavného kněžství.

Dej jim růst v lásce a věrnosti k Tobě a chraň je před nákazou světa.

Dej jim spolu s mocí proměňovat chléb a víno také moc proměňovat srdce.

Požehnej jejich práci hojným ovocem a daruj jim jednou korunu věčného života. Amen.

Římskokatolická farnost, Kostelní n. 158/4, 43191 Vejprty
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky