MODLITBY     

  K  JEZULÁTKU

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen

Modleme se

Bože, tys ustanovil svého Jednorozeného Syna Spasitelem lidského pokolení a chtěl jsi, aby byl nazván Ježíš, daruj nám, prosíme, abychom jednou mohli nezahaleně nazírat v nebi na toho, jehož svaté jméno uctíváme zde na zemi. Amen.


Pro své Božské dětství uděl nám, Ježíši, milost milostiplného prožití svátků Tvého narození. Nehleď na naši nehodnost, ale na naši víru a na své nekonečné milosrdenství.

Korunka k Dítěti Ježíši

Třikrát se říká:

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a modlitba Otče náš...

Dvanáctkrát:

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a modlitba Zdrávas, Maria.

Na závěr jednou :
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...


Třikrát se modlí Otčenáš ke cti Nejsvětější Trojice Dvanáctkrát zdrávas je k uctění k dvanácti tajemství Ježíšova dětství: Vtělení Syna Božího, život v lůně Panny Marie, narození v Betlémě, klanění andělů a pastýřů, obřezání Páně, klanění tří králů, obětování v chrámě, útěk do Egypta, pobyt v Egyptě, návrat do Nazareta, skrytý život v Nazaretu, dvanáctiletý Ježíš v chrámu.

Vánoční litanie

Pane, smiluj se nad námi. 2x
Kriste, smiluj se nad námi. 2x
Pane, smiluj se nad námi, Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás
Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu Svatý Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Ježíši, Slovo od věčnosti zplozené,  smiluj se nad námi.

Ježíši, Slovo v čase tělem učiněné, 
Ježíši, Mesiáši Otcem slíbený, 

 Ježíši, proroky předpovídaný -
Ježíši, počatý z Ducha Svatého -
Ježíši, z Panny Marie narozený -
Ježíši, jednorozený Synu Otce -
Ježíši, plný milosti a pravdy -
Ježíši, Bože silný a nesmrtelný -
Ježíši, Synu Boží a synu člověka -
Ježíši, v chudobě betlémské stáje narozený -
Ježíši, přivítaný chvalozpěvy andělů -
Ježíši, velebený jako dárce pravého pokoje -
Ježíši, bdícím pastýřům andělem zvěstovaný -
Ježíši, v městě Davidově nalezený -
Ježíši, poznaný jako Spasitel světa -
Ježíši, pravé Světlo každého člověka osvěcující Ježíši, Slovo věčné mezi námi přebývající -
Ježíši zrozený, abys zrušil kletbu a dal požehnání - smiluj se nad námi.
Ježíši zrozený, abys vzal na sebe naše nepravosti -
Ježíši zrozený, abys nás vyučil v pravé víře  

Ježíši zrozený, abys posílil důvěru v Boha -

Ježíši zrozený, abys v nás rozlítil lásku -
Ježíši zrozený v Domě chleba, abys nás živil chlebem života -
Ježíši zrozený v ovčíně, abys nás pobloudilé ovce v Církvi shromáždil - Ježíši zrozený, abys nám v církvi zanechal prostředky ke spáse -
Ježíši zrozený, abys slávu Otce rozmnožil po celé zemi -

 Ježíši zrozený, abys nás naučil plnit vůli svého nebeského Otce -
Ježíši zrozený, aby nám otevřel nebeskou bránu -
Ježíši, pro tajemství tvého vtělení -
Ježíši, pro své milostiplné zrození -
Ježíši, pro poctu tobě anděly a pastýři vzdanou

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, ušetři nás, Pane
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.


Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Modleme se : 

Dej, prosíme, všemohoucí Bože, aby Tvůj jednorozený Syn, který se narodil v lidském těle, vyvedl nás z otroctví hříchu a obdařil svobodou Tvého synovství. Ježíši, při jehož narození andělé vzdávali Bohu slávu na výsostech přáli pokoj lidem dobré vůle, dej, abychom se varovali nepravostí a také my Tebe bezúhonným životem chválili a s bližními žili v pokoji. Amen.

Možno připojit desátek růžence

v Adventu - kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala

o Vánocích - kterého jsi, Panno, v Betléme porodila
Novéna k Pražskému Jezulátku

1. den novény

Ó, Dítě Ježíši, zde jsem u Tvých nohou. Obracím se na Tebe, který jsi všechno. Tolik potřebuji Tvou pomoc! Obrať ke mně, Ježíši, své milosrdné oči, a protože jsi všemohoucí, pomoz mi v mé nouzi.

Otčenáš - Zdrávas Maria - Sláva Otci

Pro své božské dětství mi uděl, Ježíši, milost (můžeš vyjádřit konkrétně) pokud je v souladu s Tvou vůlí a mým skutečným dobrem.
Nehleď na mou nehodnost, ale na mou víru a na své nekonečné milosrdenství.

Závěrečná modlitba

Bože, Tys ustanovil svého Jednorozeného Syna Spasitelem lidského pokolení a chtěl jsi, aby byl nazván Ježíš; daruj nám, abychom mohli nezahaleně nazírat v nebi na toho, jehož svaté jméno uctíváme zde na zemi. Amen.

Modlitba k Dítěti Ježíši

Svaté Dítě Ježíši, Ty uděluješ své milosti těm, kdo Tě vzývají; shlédni na nás, když klečíme před Tebou a vyslyš naši modlitbu. Svěřujeme Ti všechny ubohé, kteří jsou v nouzi a důvěřují Tvému Božskému Srdci. Vztáhni k nim svou všemohoucí ruku a pomoz jim v jejich potřebě. Vztáhni ji k dětem a žehnej jim; k nemocným a uzdrav je a posvěť; k hříšníkům a přiveď je ke světlu své milosti; k těm, kdo trpí bolestmi a nouzí a v důvěře vzývají Tvou láskyplnou pomoc. Vztáhni je také k nám a žehnej nám. Uděl, malý Králi, poklady svého milosrdenství celému světu a zachovej nás v milosti a pokoji své lásky nyní i vždycky. Amen.

2. den novény

Ó, Ježíši, kráso nebeského Otce, z Tvé tváře vyzařuje paprsek božství; klaním se Ti a vyznávám, že jsi pravý Syn živého Boha. Obětuji Ti, Pane, celé své bytí. Kéž se nikdy neodloučím od Tebe, jenž jsi mé nejvyšší dobro.

Otčenáš - Zdrávas Maria - Sláva Otci

Pro své božské dětství...

Závěrečná modlitba...
Modlitba k Dítěti Ježíši...


3. den novény

Ó, svaté Dítě Ježíši, v nazírání Tvé tváře, která se na mne usmívá, cítím, jak jsem posílen živou důvěrou. Ano, všechno očekávám od Tvé dobroty. Milostivě shlížej, Ježíši, na mne a na všechny, kdo jsou mi drazí, a já budu vyvyšovat Tvé nekonečné milosrdenství.

Otčenáš - Zdrávas Maria - Sláva Otci

Pro své božské dětství

Závěrečná modlitba
Modlitba k Dítěti Ježíši


4. den novény

Ó, Dítě Ježíši, Ty jsi ozdoben vzácnou korunou a já Tě proto uznávám za svého božského vládce. Nechci sloužit ďáblu, svým vášním, hříchu. Kraluj, Ježíši, v tomto ubohém srdci a učiň je svým navždy.

Otčenáš - Zdrávas Maria - Sláva Otci

Pro své božské dětství

Závěrečná modlitba
Modlitba k Dítěti Ježíši


5. den novény

Nazírám na Tebe, sladký Vykupiteli, oděného do purpurového pláště. Je to Tvůj královský atribut, který ke mně promlouvá o Tvé krvi. O krvi, kterou jsi prolil za mne. Učiň, Dítě Ježíši, abych odpověděl na Tvou oběť a neodmítal trpět s Tebou a pro Tebe, když mi k tomu dáš příležitost.

Otčenáš - Zdrávas Maria - Sláva Otci

Pro své božské dětství

Závěrečná modlitba
Modlitba k Dítěti Ježíši


6. den novény

O, láskyplné Dítě, když vidím, jak držíš ve své ruce svět, mé srdce se naplňuje radostí. Mezi nesčetnými bytostmi, které udržuješ při životě, jsem i já. Vidíš mne a udržuješ v každé chvíli, chráníš mne jako své vlastnictví. Bdi nade mnou, Ježíši, a pomáhej mi v mých potřebách.

Pro své božské dětství

Závěrečná modlitba
Modlitba k Dítěti Ježíši


7. den novény

Na Tvé hrudi, Dítě Ježíši, spočívá kříž. Je to znamení našeho vykoupení. Také já mám, božský Spasiteli, svůj kříž, který přestože je lehký, mě tak často tíží. Pomoz mi jej snášet, abych jej nosil vždy s užitkem. I když víš, jak jsem slabý. Pomoz mi, Ježíši!

Pro své božské dětství

Závěrečná modlitba
Modlitba k Dítěti Ježíši


8. den novény

Na Tvé hrudi, Dítě Ježíši, visí kromě kříže i malé srdce. Je obrazem Tvého Srdce, které je opravdu zlaté svou nekonečnou něhou. Ty jsi opravdovým přítelem, který se velkodušně dává, ba obětuje se za milovanou osobu. Vylij na mne znovu, Ježíši, žár své lásky, a nauč mne na ni odpovídat.

Pro své božské dětství

Závěrečná modlitba
Modlitba k Dítěti Ježíši


9. den novény

Tvá vznešená pravice, malý Králi, rozdává požehnání všem, kdo Tě uctívají a vzývají. Žehnej také mně, Dítě Ježíši, mé duši, mému tělu, mým zájmům. Žehnej mým potřebám, aby byly ukojeny, mým touhám, aby byly vyslyšeny...
Vyslyš mé prosby a budu po všechny dny velebit Tvé svaté jméno.

Pro své božské dětství

Závěrečná modlitba
Modlitba k Dítěti Ježíši  

Římskokatolická farnost, Kostelní n. 158/4, 43191 Vejprty
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky