MODLITBY U LŮŽKA         UMÍRAJÍCÍHO

Křesťanská duše, odejdi z tohoto světa ve jménu všemohoucího Boha Otce, který tě stvořil; ve jménu Ježíše Krista, Syna živého Boha, který pro tebe trpěl; ve jménu Ducha Svatého, který byl do tebe vlit; ve jménu slavné a svaté Matky Boží Panny Marie; ve jménu andělů a archandělů; ve jménu Trůnů a Panství; ve jménu Knížat a Mocností; ve jménu Cherubů a Serafů; ve jménu patriarchů a proroků; ve jménu svatých apoštolů a evangelistů; ve jménu svatých mučedníků a vyznavačů; ve jménu svatých mnichů a poustevníků; ve jménu svatých panen a všech světců a světic Božích. Tvůj dnešní pobyt nechť je v pokoji a tvůj příbytek na svatém Siónu. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Modleme se.

Milosrdný a dobrotivý Bože, který ve svém nekonečném milosrdenství smazáváš hříchy těch, kdo jich litují, a promíjíš minulé hříchy dobrotivým odpuštěním, shlédni milostivě na tohoto svého služebníka N. (tuto svou služebnici N.) a uděl mu (jí) milostivě odpuštění všech jeho (jejích) hříchů, o které tě prosí s upřímným vyznáním svého srdce. Obnov v něm ( v ní), nejdobrotivější Otče, všechno, co zkazila pozemská slabost nebo porušila zloba ďábla, a spoj tento vykoupený úd s tělem Církve. Pane, měj slitování s jeho (jejími) vzdechy, měj slitování s jeho (jejími) slzami, a protože důvěřuje jen ve tvé milosrdenství, přiveď ho (ji) ke svátosti tvého smíření. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba.

Poroučím tě, drahý bratře, ( drahá sestro), všemohoucím Bohu a jemu svěřuji tebe, jeho tvora, aby ses poté, co splatíš smrtí dluh lidstva, vrátil(a) k Tomu, který tě učinil z hlíny země. Proto když tvá duše vyjde z těla, kéž se setká se zářícím průvodem andělů a přijde k tobě dvůr apoštolů, kéž ti vyjde vstříc triumfující vojsko mučedníků, ať tě obklopí čistý zástup vyznavačů. Kéž tě přijme sbor jásajících panen, nechť tě pojme lůno patriarchů. Svatý Josef, patron umírajících, nechť ti vlije velkou naději, svatá Matka Boží Panna Maria ať k tobě obrátí svůj dobrotivý pohled a Ježíš Kristus, vlídný a laskavý, ti ukáže svou tvář a rozhodne o tvém umístění mezi těmi, kteří jsou ustavičně v jeho přítomnosti. Zapomeň na všechny hrůzy temnot, na žár plamenů, na trýzeň mučení. Ať od tebe odstoupí krutý Satan se svými druhy a při tvém příchodu buď v doprovodu andělů a ať navždy zmizí chaos věčné noci. Nechť Bůh povstane a jsou rozptýleni jeho protivníci a ti, kteří ho nenávidí, ať před ním prchnou. Jako se rozptýlí dým, tak nechť zmizí, jako se rozpouští na ohni vosk, tak ať zhynou před Bohem hříšníci; spravedliví nechť slavně jásají před Bohem. Ať jsou rozptýleny a zahanbeny všechny pekelné šiky a Satanovi služebníci ať se neodváží překážet ti v cestě. Kristus, který byl pro tebe ukřižován, ať tě vysvobodí z trestů. Kristus, který za tebe umřel, ať tě vysvobodí od věčné smrti. Syn Boha živého ať tě umístí do věčně zelených rajských zahrad a On, pravý Pastýř, ať tě započte mezi své ovce. Ať tě rozhřeší ode všech tvých hříchů a umístí tě po své pravici spolu se svými vyvolenými. Kéž vidíš svého Vykupitele tváří v tvář, zůstaneš stále v jeho přítomnosti a vidíš jeho nejjasnější pravdu. Umístěn mezi zástupy blažených požívej sladkosti z patření na Boha po všechny věky věků. Amen.

Přijmi, Pane, duši svého služebníka (své služebnice) do místa spásy, neboť doufal(a) ve tvé milosrdenství. Amen

Pane, vysvoboď duši svého služebníka ( své služebnice) od všech pekelných trestů, ze všech úzkostí a trápení. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka ( své služebnice), jako jsi vysvobodil Henocha a Eliáše od smrti, která je společná všem lidem. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka ( své služebnice) , jako jsi vysvobodil Noema z potopy. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka ( své služebnice), jako jsi vysvobodil Abraháma z Uru od Chaldejců. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka ( své služebnice), jako jsi vysvobodil Joba z jeho trápení. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka ( své služebnice), jako jsi vysvobodil Izáka od obětování rukou jeho otce Abraháma. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka ( své služebnice), jako jsi vysvobodil Lota ze Sodomy a plamenů ohně. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka ( své služebnice), jako jsi vysvobodil Mojžíše z moci faraona, egyptského krále. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka ( své služebnice), jako jsi vysvobodil Daniela ze lví jámy. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka ( své služebnice), jako jsi vysvobodil tři mládence z ohnivé pece. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka ( své služebnice), jako jsi vysvobodil Zuzanu z falešného obvinění. Amen.

Pane, vysvoboď duši svého služebníka ( své služebnice), jako jsi vysvobodil Davida z rukou krále Saula a z ruky Goliáše. Amen

Pane, vysvoboď duši svého služebníka ( své služebnice), jako jsi vysvobodil z vězení Petra a Pavla. Amen.

Pane, jako jsi vysvobodil blaženou Teklu, pannu a mučednici, ze strašných muk, tak vysvoboď duši svého služebníka ( své služebnice)a dopřej jí, aby se radovala s Tebou v nebeské blaženosti. Amen.

Modleme se.

Odevzdáváme ti, Pane, duši tvého služebníka (tvé služebnice) a prosíme tě, Pane Ježíši Kriste, Spasiteli světa, abys umístil do lůna patriarchů duši, pro kterou jsi milosrdně sestoupil na tuto zem. Rozpomeň se, Pane, že tuto duši nestvořili jiní bozi, ale jen ty sám, živý a pravý Bůh. Neboť není jiného boha mimo Tebe, není nikoho, kdo by mohl konat tvá díla. Potěš, Pane, tuto duši svou přítomností, nepřipomínej si její minulé nepravosti a vášně, které vyvolala zlá žádostivost. I když hřešila, nezapřela Otce, Syna a Ducha Svatého, ale věřila, byla horlivá a klaněla se nekonečnému Bohu, který stvořil všechny věci.


Nevzpomínej, Pane, na hříchy a chyby jeho (jejího) mládí, ale rozpomeň se na ni podle svého velkého milosrdenství ve své slávě a jasu. Kéž se mu (jí) otevře brána nebes, ať se z něho (z ní) radují andělé. Přijmi, Pane, svého služebníka (svou služebnici) do svého království . Ať se ho jí) Michael, Archanděl Boží, který si zasloužil být vůdcem nebeského vojska. Svatí Andělé nechť mu (jí) vyjdou vstříc a dovedou ho (ji) do nebeského města Jeruzaléma. Ať ho (ji) přijme blažený apoštol Petr, jemuž dal Bůh klíče od nebeského království. Kéž mu (jí) pomáhá svatý apoštol Pavel, který byl hoden stát se vyvolenou nádobou. Ať se za něho (ni) přimlouvá sv. Jan, vyvolený apoštol Boží, jemuž byla zjevena nebeská tajemství. Ať za něho (za ni) prosí všichni svatí apoštolové, kterým dal Pán moc na zemi svazovat a rozvazovat. Kéž se za něho (za ni) přimlouvají všichni svatí vyvolení Boží, kteří na tomto světě snášeli muka pro jméno Ježíše Krista, aby vysvobozen(a) od pout těla došel (došla) do slávy nebeského království s pomocí Pána našeho Ježíše Krista, který s Otcem a Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků Amen.


Modleme se.

Nejmilosrdnější Panno a Matko Boží, dobrotivá útěcho zarmoucených, doporuč svému Synu duši tohoto služebníka N. ( této služebnice N), aby se pro tuto tvou mateřskou přímluvu neobával(a) hrůzy smrti, ale v radosti z tvé společnosti dospěl(a) k vytoužené nebeské vlasti. Amen.


K tobě se utíkám, svatý Josefe, patrone umírajících, jehož blažené smrti byli přítomni Ježíš a Maria, pro tuto dvojí záruku ti doporučuji duši tohoto služebníka N. ( této služebnice N.), aby byla skrze tvou ochranu vysvobozena od úkladů ďábla a smrti věčné a zasloužila si dojít do nebeské slávy. Skrze téhož Krista, našeho Pána. Amen.


Jestliže se agonie prodlužuje, je možno číst umučení Pána Ježíše Krista podle Jana a další modlitby a žalmy.

Čas od času může kněz nebo někdo z přítomných říkat tichým hlasem do ucha umírajícího některé z těchto invokací:

Ježíši, miluji tě. Ježíši, miluji tě.

Do tvých rukou, Pane, poroučím svého ducha.

Pane Ježíši Kriste, přijmi mou duši.

Svatá Maria, oroduj za mne, Matko milosti, Matko milosrdenství, chraň mě před nepřáteli a přijmi mě v hodinu smrti.

Svatý Josefe, oroduj za mne.

Svatý Josefe, spolu se svou blahoslavenou Snoubenkou otevři mi klín Božího milosrdenství.

Ježíši, Maria, Josefe, vám svěřuji své srdci i svou duši. Ježíši, Maria, Josefe, stůjte při mně v posledním boji. Ježíši, Maria, Josefe, kéž duše má v pokoji s vámi odejde.

Když umírající skoná, modlíme se:

Přijďte na pomoc, svatí Boží, přispěchejte andělé Páně, přijměte jeho (její) duši a představte ji před tváří Nejvyššího.

Kéž tě přijme Kristus, který tě povolal, a andělé tě uvedou do lůna Abrahámova. Přijměte jeho (její) duši a představte ji před tváří Nejvyššího.

V: Odpočinutí věčné dej mu (jí), Pane, R: A světlo věčné ať mu (jí) svítí.

Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.

Otče náš

V: Odpočinutí věčné dej mu (jí), Pane. R. A světlo věčné ať mu (jí) svítí. V: Od bran pekelných. R: Vysvoboď, Pane jeho (její) duši. V: Ať odpočívá v pokoji. R. Amen. V: Pane, vyslyš mou modlitbu. R: A volání mé k tobě přijď. V: Pán s vámi. R. I s duchem tvým.

Modleme se.

Pane, odevzdáváme ti duši tvého služebníka (tvé služebnice), aby mrtvý (mrtvá) pro svět žil(a) u tebe. A ty pro své velké milosrdenství smaž hříchy, kterých se dopustil(a) pro slabost lidské přirozenosti. Skrze Krista našeho Pána.

R: Amen.

Podle: Missale Romano Quotidiano, Marietti, Editori pontifici

Římskokatolická farnost, Kostelní n. 158/4, 43191 Vejprty
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky