KAJÍCÍ SMÍRNÁ POBOŽNOST

převzato: Klemens Minařík, Příručka katolických pobožností.

Smírná kající pobožnost za odvrácení nákazy

Trpící Spasiteli, dobrý Ježíši, hle - zde klečíme u tvých nohou. Pohleď na nás ubohé, kteří s pokorou a lítostí k tobě přicházíme! Pane, smiluj se nad námi ve svém nekonečném milosrdenství. Zhřešili jsme a naše viny byly namířeny proti tobě. Vyslyš, laskavý Otče, prosby, které skládáme k tvým nohám. Shlédni na nás ty, který jsi lidem laskavým otcem, nejvyšším soudcem a králem nebe i země a pravým dobrodincem ubohých. Přispěj nám, trpící Ježíši a uděl nám milosti, o které klečíce před tebou pokorně prosíme. Tobě náleží naše duše, protože ty jsi ji stvořil a svou drahocennou krví vykoupil: nedopusť, aby zahynulo dílo tvých rukou. Slituj se nad námi a odpusť naše provinění. Laskavý Otče, shlédni na nás milostivě a požehnej nám.

Bože, útočiště naše a sílo, přispěj ke zbožným prosbám své církve, sám jsa původcem zbožnosti, a uděl, abychom skutečně dosáhli tvé pomoci, o kterou pokorně žádáme. Skrze ...

Nepohrdej, všemohoucí Bože, svým lidem, který k tobě volá ve svém utrpení, ale pro slávu svého Jména usmířen přispěj všem souženým.

Kněz: Pokořme se pod mocnou rukou Boží Lid: v době jeho navštívení.

K: Všechnu svou starost svěřme Pánu, L: neboť on se o nás stará.

K: Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli L: a pro slávu svého jména nás vysvoboď.

K: Budiž tvé milosrdenství nad námi L: jak doufáme v tebe.

Modleme se: Bože, jenž býváš vinou uražen, pokáním však usmířen, shlédni milostivě na snažné prosby svého lidu, a metly svého hněvu, které si za své hříchy zasluhujeme, od nás odvrať!

Bože, jenž nechceš smrt hříšníka,nýbrž aby se obrátil a žil, rač nad námi, kteří se k tobě obracíme s kajícím srdcem, osvědčit své milosrdenství a zbav nás svojí mocí nakažlivé nemoci.

Pane života a smrti, zachovej nás a vytrhni nás ze všeho nebezpečí duše i těla. Osviť lékaře, aby nemoc náležitě poznali, a nemocným tak mohli věnovat náležitou péči. Požehnej léky, aby měly žádoucí účinek a sloužily k uzdravení nemocných. Učiň, ať nás doba tvého navštívení vede k nápravě života a k pokání. Na přímluvu svatého archanděla Rafaela a všech svatých lékařů zažeň od nás všechny nemoci. Shlédni na mocné přímluvy své Matky, přesvaté Panny Marie, Uzdravení nemocných, abychom ve zdraví a pokoji trávili čas života a tím horlivěji tobě sloužili a děkovali.

Věčný Otče, přinášíme ti oběť, kterou tvůj milý Syn Ježíš Kristus, sebe sama zmařiv tobě přinesl a na našem oltáři opět obnovuje. Přinášíme ti tuto oběť, jako i všechny mše svaté, které dosud byly slaveny a které ještě po celém světě slaveny budou, abychom vzdali povinný dík za tvá nesčíslná dobrodiní, abychom se ti klaněli a prokázali ti čest, jakou zasluhuješ. Abychom usmířili tvůj hněv, který byl vyvolán tolika našimi hříchy, abychom ti za ně podali důstojné zadostiučinění a také abychom tě snažně prosili o smilování nad námi, nad svatou Církví, nad celým světem a nad věrnými dušemi v očistci.

Duše Kristova, posvěť mě! Tělo Kristovo, zachraň mě! Krvi Kristova, omyj mě! Utrpení Kristovo, posilni mě! Dobrý Ježíši, vyslyš mě! Ve svých svatých ranách ukryj mě! Nedopusť, abych se odloučil od tebe! Před zlým nepřítelem ochraň mě! V hodině mé smrti zavolej mě a rozkaž, abych přišel k tobě, abych tě s tvými svatými chválil na věky věků. Amen.

Kněz: Svého vlastního Syna Bůh neušetřil, Lid: ale vydal jej za nás za všechny.

Modleme se: Prosíme tě, Pane, pohleď na tuto svou rodinu, za kterou tvůj jednorozený Syn, náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus, neváhal se vydat do rukou hříšníků a podstoupit muka kříže. Který s tebou žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Kněz: Ve všeliké naší úzkosti a strasti

Lid: přispěj nám k pomoci, blahoslavená Panno Maria!

Modleme se: Prosíme tě, Pane Ježíši Kriste, ať se za nás nyní i v hodinu naší smrti za nás přimlouvá tvá Matka blahoslavená Panna Maria, jejíž nejsvětější duši v hodinu tvého umučení a tvé smrti pronikl meč bolesti. Skrze tebe, Spasiteli světa, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen

Svojí dobrotivostí, prosíme Pane, rozvaž pouta našich hříchů a na přímluvu blahoslavené Rodičky Boží, Panny Marie, svatého Josefa, tvých svatých apoštolů Petra a Pavla a všech svatých, zachovej nás, své služebníky a všechny naše usedlosti bez pohromy. Všechny naše příbuzné, přátele i dobrodince očisti od hříchů a vyzdob ctnostmi. Uděl nám pokoj a zdraví, odvrať od nás viditelné i neviditelné nepřátele, zažeň tělesné žádosti. Dopřej příznivé počasí a hojnou úrodu a zažehni v srdcích přátel i nepřátel oheň své lásky. Zachovej tuto farnost (město, obec) se všemi jejími obyvateli od veškeré nákazy, hladu a války, jakož i od úkladů nepřátel. Našeho papeže, našeho biskupa, všechny duchovní i světské představitele jakož i všechen lid chraň od protivenství a tvé požehnání buď vždy s námi. Amen.

Věčný Otče, obětujeme ti nejdražší Krev, kterou Pán Ježíš Kristus s tak velkou láskou a bolestí za nás prolil a pro jeho ctnosti a zásluhy prosíme tvou božskou Velebnost: Dej nám své svaté požehnání, aby nás chránilo v čase nákazy, a proto voláme: Požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého sestup na nás a zůstaň s námi navěky. Amen.