PRVNÍ  PÁTKY

První pátky v měsíci jsou zasvěcené úctě k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a to za účelem odčiňování urážek, kterých se Pánu Ježíši dostává především v Nejsvětější Svátosti. Pán Ježíš žádal  na první pátky smírné svaté přijímání. 

To znamená, že věřící křesťan přistupuje ke svatému přijímání s úmyslem, aby Bůh ve své dobrotě odpustil nevěru a nevděk, kterých se mu od lidí dostává.  


           Na první pátky v měsíci 

se koná v kostele ve Vejprtech pravidelná adorace od 12.00 do 17.00. Mše svatá je však  od 18.00 v kostele Nejsvětějšího Srdce v Novém Zvolání. Po mši svaté následuje pobožnost k Božskému Srdci a svátostné požehnání. 

Smírná modlitba k Božskému Srdci Páně

Převzato z Příručky katolických pobožností od K. Minaříka OFM.

Kněz : Nejsvětější Srdce Ježíšovo ! Pokorně se ti klaníme, znovu se ti obětujeme s pevným úmyslem, abychom napravili urážky, kterých se lidé vůči tobě dopouštějí. Proto slibujeme :

Kněz : Čím více jsou tvá tajemství hanobena, 

lid : tím více v ně budeme věřit, Srdce Ježíšovo, které posvěcuješ naše srdce.

K : Čím více nevěra usiluje, aby nás zbavila naší naděje,

L : tím více budeme skládat svou naději v tebe, Srdce Ježíšovo, jediná naděje lidí smrtelných.

K : Čím více lidská srdce odporují tvé Božské lásce :

L : tím více tě budeme milovat, neskonalá kráso, neskonalé lásky hodné Srdce Ježíšovo.

K : Čím více se množí útoky na tvé Božství,

L : tím více se budeme tobě klanět, Božské Srdce Ježíšovo !

K : Čím více jsou zapomínána a přestupována tvá Božská přikázání :

L : tím více je budeme zachovávat, Nejsvětější Srdce Ježíšovo !

K : Čím více lidé opovrhují tvými svátostmi a zanedbávají je,

L : s tím tím větší láskou a uctivostí je budeme přijímat, neštědřejší Srdce Ježíšovo !

K . Čím více jsou přehlíženy tvé nejvýš úctyhodné ctnosti,

L . tím více a horlivěji je budeme konat, Srdce Ježíšovo, vzore všech ctností !

K : Čím více peklo pracuje na záhubě duší,

L. tím více ať se v nás rozněcuje touha po jejich spáse, Srdce Ježíšovo, nejvýš horlící pro spásu duší.

K . Čím více smyslnost a pýcha usilují o to, aby zmařily sebezápor a lásku k povinnosti,

L . tím více se budeme přemáhat a rozněcovat k obětavosti, Srdce Ježíšovo, které bylo naplněno potupou.

K : Čím více lidé pohrdají tvou svatou Církví,

L : tím více se budeme snažit, abychom byli jejími věrnými dětmi, sladké Srdce Ježíšovo !

K : Čím více pronásledují tvého Náměstka na zemi,

L : tím více se jej chceme držet a za něj modlit, Srdce Ježíšovo, kopím probodené.

K: Čím více je uráženo tvé Srdce, které trpělo na hoře Olivetské a na kříži,

L : tím více útěchy poskytneme Srdci Ježíšovu, bolestí zlomenému. Srdce našeho Boha, popřej nám mocné a účinné milosti, abychom uprostřed světa byli tvými apoštoly a tvou korunou v blažené věčnosti. Amen.Zaslíbení Pána Ježíše ctitelům Jeho Nejsvětějšího Srdce 

1. Dám jim všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnost. 

2. Potěším je ve všech jejich obtížích. 

3. Hříšníci najdou v mém Srdci nevyčerpatelné milosrdenství. 

4. Vlažní se stanou horlivými a horliví dokonalejšími. 

5. Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat. 

6. Vpíši do svého Srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu. 

7. Kde budou uctívat obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spojím rozdvojené. 

8. Rodiny, které se s důvěrou na mne obrátí, ochráním v jakémkoli soužení. 

9. Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužily.

 10. Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší. 

11. Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistoupí ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti. 

12. Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání. Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátostí. Mé Božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm. 

Další modlitby k Srdci Ježíšovu

Římskokatolická farnost, Kostelní n. 158/4, 43191 Vejprty
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky