Litanie ke svaté Cecílii    


Pane, smiluj se nad námi  2x
Kriste, smiluj se nad námi 2x
Pane, smiluj se nad námi, Kriste, uslyš nás, 
Kriste, vyslyš nás.  

Bože, náš nebeský Otče smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa
Bože, Duchu Svatý
Bože v Trojici jediný

Svatá Maria   oroduj za nás
Svatá Boží Rodičko
Svatá Panno panen
Svatá Cecílie
Mocná naše přímluvkyně
Panno, Kristu zasnoubená
Panno Kristu věrná
Panno ctnostmi vynikající
Horlivá služebnice potřebných
Statečná mučednice
Patronko posvátné hudby
Ochránkyně pravého umění
Slavná světice

Milostiv nám buď   vysvoboď nás, Pane
Ode všeho zlého
Od náboženské lhostejnosti
Od ztráty katolické víry
Od zoufalství ve chvílích nejistot
Od zbabělosti v protivenstvích
Od povyšování hodnot pozemských nad dobra věčná
Od nehodného a nedůstojného přijímání svátostí
Od ztráty milosti posvěcující
Od smrti věčné

I když jsme hříšníci   prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Cecílie žili horlivě z víry, kterou jsme přijali.
Abychom podle příkladu svaté Cecílie vynikali ve ctnostech.
Abychom na přímluvu svaté Cecílie odolávali svodům a nástrahám zla.
Abychom podle příkladu svaté Cecílie nesli trpělivě svůj kříž.
Abychom na přímluvu svaté Cecílie vytrvali ve všech protivenstvích.
Aby podle příkladu svaté Cecílie i náš život byl důstojnou Boží oslavou.
Abychom na přímluvu svaté Cecílie zůstali vždy Bohu věrni.
Abychom podle příkladu svaté Cecílie v milosti posvěcující prošli branou věčnosti.
Abychom spolu se svatou Cecílií mohli zpívat Bohu dokonalý chvalozpěv v nebi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa uslyš nás, Pane. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatá Cecílie,
abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.

Modleme se
Vyslyš, Bože, naše prosby a na přímluvu svaté Cecílie nás naplň radostí, abychom ti z celého srdce zpívali chvály. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

Římskokatolická farnost, Kostelní n. 158/4, 43191 Vejprty
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!