ZNIČENÉ KOSTELY

            V rámci budování socializmu bylo v naší farnosti zbořeno několik kostelů.

              Socializmus vybudován nebyl, Bohu dík,                   ale zbořené kostely už nikdo neobnoví. Bohu žel !

Střecha kostela byla polovalbová a nad západním štítem se nacházel drobný sanktusník. K severní straně presbytáře byla připojena hranolová věž, která ve své horní polovině přecházela v osmihran. Zakončena byla vysokou jehlanovitou střechou. V západní části lodi byla vestavěna patrová kruchta, otevřená do lodi velkou arkádou. Zařízení kostela bylo klasicistní. - Památková ochrana kostela byla zrušena dne 24.10.1972 kvůli výstavbě přehrady.


Přísečnice 

Kostel Nanebevzetí    Panny Marie

zvaný

Krušnohorská katedrála

Pozdně gotický kostel z roku 1583, přestavěn barokně v letech 1759 - 1767  a obnoven po požáru města v roce 1811. Roku 1832 byla přestavěna věž. Jednolodní, obdélný kostel s trojboce uzavřeným presbytářem. 

Kostel byl zbořen          v roce 1974.

Loučná kostel Obrácení svatého Pavla

Kostel byl postaven v letech 1731-1737.

Jednolodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem s drobnou sakristií na severní straně. Hranolová věž s nízkou jehlanovou střechou v západním průčelí. Obdélná, hladká barokní budova s bílou omítkou (stavitel Matthias Stöhr), prolomená pouze třemi půlkruhově zaklenutými okny s rovnými špaletami. Věž byla v polovině výšky předělena jednoduchou neprofilovanou římsou. Interiér kostela byl plochostropý, se štukovou výzdobou, stěny zdobeny štukovými pilastry. Vybavení interiéru pocházelo z doby po polovině 18. století.

Je možno se setkat s tvrzením, že demolice kostela byla provedena na základě žádosti farního úřadu.  K tomu je nutné dodat, že tehdejší duchovní správce děkan Miroslav Cón byl k podepsání žádosti donucen!

Kostel byl zbořen v červnu 1981.

Přísečnice kostel Svatého Mikuláše

Kostel svatého Mikuláše byl původně farním kostelem. Po postavení kostela Panny Marie se stal kostelem hřbitovním. Kostel byl původně pozdně gotický. V roce 1755 byl přestavěn barokně a obnoven po požáru města roku 1811.

Orientovaná jednolodní stavba s obdélnou lodí a odsazeným pravoúhlým presbytářem. V ose severní stěny se nacházel segmentově zaklenutý portál se dvěma nikami po stranách. Nad sedlovou střechou lodě vystupovala otevřená zvonička. Loď byla plochostropá, presbytář zaklenut křížovou klenbou. Zařízení bylo rokokové. V kostele byli pochováni Mikuláš Chudý z Lobkovic (zakladatel rodu) a Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic.

Kostel byl zbořen v roce 1963.

Rusová kostel svatého Martina

Kostel z režného zdiva byl postaven roku 1939 na místě starého gotického kostelíka z 15. století, zbarokizovaného roku 1689. Svojí architekturou připomínal kostely ve Středomoří.

Stavba z lomového, částečně omítaného zdiva se skládala z obdélné lodi a odsazeného presbytáře zakončeného půlkruhovou apsidou. K jižní stěně byla připojena hranolová věž, zastřešená nízkým jehlanem. Západní průčelí bylo zvýrazněno mělkou slepou arkádou s křížem uvnitř. Po obou stranách vchodu byly dvě hranolové přístavby, předstupující před západní líc lodi.

Kostel byl zbořen v roce 1971.  

Dolina kostel svatého Františka

Pozdně barokní jednolodní kostel. Uprostřed sedlové střechy vstupovala sanktusová věžička. Loď byla zaklenuta dvěma poli valené klenby s výsečemi, presbytář byl zaklenut taktéž valeně. Západní část zabírala dřevěná kruchta. Strop lodi zdobily nástropní malby Immaculaty a Nejsvětější Trojice. Presbytáři dominoval oltář ze 3. čtrvtiny 18. století. Mobiliář pocházel převážně z konce 18. a začátku 19. století.

Kostel byl zbořen v roce 1974.