VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

 Z farností, které dnes tvoří farnost Vejprty, vyšlo v první   polovině 20. století množství kněží. Nejvíce   jich pochází, celkem 6, z Nového Zvolání.  Další   pocházeli z Vejprt, Kryštofových Hamrů, Českých   Hamrů a také z Rusové, kde se konaly 3 primice.

Bohužel dostupné údaje jsou poměrně stručné, takže přehled bude postupně doplňován.

Jisté je, že od roku 1902, kdy měl v Novém Zvolání primiční mši svatou pozdější kardinál Innitzer, bylo na území  naší farnosti do roku 1940 minimálně 14 primičních mší svatých. To znamená, že při standartní délce studia 6 let byli v tomto období  v semináři vždy minimálně dva bohoslovci z naší farnosti.


Z naší farnosti pochází kardinál Theodor Innitzer, který se narodil 25.12. 1875 v Novém Zvolání.

Roku 1898 vstoupil do vídeňského kněžského semináře a roku 1902 byl vysvěcen na kněze.            3. srpna 1902 slavil svoji primiční mši svatou             v kostele v Novém Zvolání, který byl jen několik let před tím postaven. V roce 1906 získal Innitzer doktorát z teologie. V letech 1908 až 1911 působil na Vídeňské univerzitě, a v letech 1928-1929 byl jejím rektorem. Roku 1929 se Innitzer stal ministrem sociálních záležitostí v třetí vládě kancléře Johanna Schobera.   V roce 1932 se stal vídeňským arcibiskupem a roku 1933 kardinálem.

Po roce 1945 významným způsobem pomáhal těm, kteří museli odejít ze své vlasti.

Zesnul ve Vídni 9. října 1955.

znak kardinála Innitzera
znak kardinála Innitzera

 Text pod znakem: In caritate servire, znamená   v lásce sloužit. 

Pravá část znaku, padající strom, je převzata ze znaku rodných Vejprt.


primiční obrázek kardinála Initzera
primiční obrázek kardinála Initzera
Mons. Salzer v N. Zvolání v roce 2011
Mons. Salzer v N. Zvolání v roce 2011

Mons. Rudolf Salzer

Narodil se v Novém Zvolání v roce 1911, kde také slavil 23.6. 1935 svoji primiční mši svatou. Jako kaplan působil v Jáchymově. Poté působil od roku 1938 v Ostrově nad Ohří jako katecheta a administrátor. Od roku 1946 působil v diecézi Regensburg. V roce 1975 byl jmenován biskupským radou a v roce 2005 papežským kaplanem. Mons. Salzer často navštěvoval své rodiště a účastnil se každoročních setkání rodáků v Novém Zvolání. Naposledy přijel v roce 2011, kdy slavil své sté narozeniny.   Zesnul v roce 2016. 

primiční foto P. Salzera
primiční foto P. Salzera

ThDr. Johann Schmidl

Rodák z Nového Zvolání. Narodil se 18.7. 1902. Na kněze byl vysvěcen v Praze 4.7. 1926 a 10. července  sloužil v kostele Nejsvětějšího Srdce svoji primiční mši svatou. 

Dr. Schmidl měl veliké hudební nadání. Řídil sbor              a také orchestr a složil Canisius-Hymnus pro mužský sbor.   

Působil jako profesor na německém gymnásiu v Praze    a lektor na Univerzitě Karlově v Praze. Byl zatčen   gestapem a odvlečen  do koncentračního tábora               v Dachau.  Zde zemřel 23.7. 1942.

arciděkan Eduard Fischer

 Narodil se 16. září 1901 v Novém Zvolání. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1925  a 12. července téhož roku sloužil svoji   primiční mši svatou v kostele Božského   Srdce  v Novém Zvolání. 

Působil jako arciděkan v Sokolově. Byl zatčen gestapem a odvlečen do koncentračního tábora  v Dachau. Sice se ještě mohl vrátit zpět do Sokolova, ale zde krátce po návratu na následky věznění umírá 27. dubna 1945. 

P. Heinrich Fickert v Pasově 
u nových zvonů.

           P. Fickert 31.7. 2005 ve Vejprtech                 po svěcení zvonů 

Jeho největším dílem pro naši farnost jsou nové zvony pro kostel ve Vejprtech, které nechal v Pasově odlít. Tak jak odpovídalo jeho nesmírné skromnosti, velice dlouhou dobu tajil skutečnost, že ten neznámý dárce byl on sám. Vzhledem k jeho velké štědrosti zaštítěné nesmírnou skromností není ani možné vyčíslit pomoc, kterou poskytl naší farnosti. Jednoduše proto, že o leckterých jeho dobrých skutcích ani nevíme.

P. Fickert zesnul 1.3. 2017 v Bad Griesbachu u Pasova.


farář Heinrich Fickert

Primiční mše svatá P. Fickerta 30.5. 1955 v Nesselwang/Allgäu.

Narodil se 23. května 1928 ve Vejprtech. V roce 1945 byl odsunut do Německa a zde vstoupil v Pasově do kněžského semináře. Na kněze byl vysvěcen v roce 1955 v Pasově. Vzhledem k tomu, že se na začátku 50. let 20. století v církvi počítalo s tím, že komunismus dlouho nevydrží, byl P. Fickert vysvěcen sice v Pasově ale pro Pražskou arcidiecézi. Teprve později, když bylo již zřejmé, že návrat není možný, byl začleněn do diecéze Pasov. Zde působil až do odchodu na odpočinek.

Po roce 1990 pravidelně přijížděl do Vejprt a účastnil se zde setkání rodáků. Plánoval přestěhovat se  do Vejprt na důchod a zde vypomáhat v duchovní správě. Když tuto variantu nebylo možné uskutečnit, podporoval farnost po ekonomické stránce. Díky němu mohly být uskutečněny různé opravy na našich kostelích a také v budově fary.   K významným osobnostem náleží nejen kněží, kteří vyšli ze zdejší farnosti, ale také ti, kteří zde sloužili. 


děkan Cón s dětmi po 1. svatém přijímání
děkan Cón s dětmi po 1. svatém přijímání

děkan Miroslav Cón

Narodil se 15. března 1919 ve Vídni. Na kněze byl vysvěcen 29.6. 1949 v Praze. Po svěcení působil jako kaplan v Chebu. V roce 1955 přichází jako kaplan do Vejprt. V roce 1957 se stává děkanem a spravuje farnost až do své smrti 6.7. 1993.

Jeho služba ve vejprtské farnosti byla nesmírně obtížná, protože zažil pouze chátrání budov a úbytek věřících díky odchodu mnohých německy mluvících obyvatel v roce 1968 a také díky ukončení provozu dolů v Jáchymově, kde mnozí obyvatelé Vejprt pracovali. Přesto děkan Cón  působil ve farnosti  velmi horlivě,  což dosvědčují všichni, kteří jej pamatují.

Děkan Cón uměl několik jazyků. Jeho znalost němčiny například využívali okolní kněží, kteří  měli ve svých farnostech  německy mluvící farníky. Pro ně  děkan Cón překládal kromě jiného také pastýřské listy biskupů.

Význam jeho působení ve farnosti se potvrdil při pohřebním obřadu, kdy po mši svaté byl průvod tak dlouhý, že když poslední účastníci obřadu odcházeli od kostela, čelo průvodu bylo již u hřbitova. Pro informaci cesta je dlouhá 1,5 kilometru. Na pana děkana také vzpomínají dodnes kněží, kteří jej znali  a také farníci ani po 25. letech nezapomínají. 

děkan Karl Putzer

Narodil se 15. února 1874 v Neudorfu (asi 10 km od Vejprt v Sasku). Na kněze byl vysvěcen 18. června 1897. Působil jako kaplan v Jáchymově      a poté jako děkan ve Vejprtech. Kromě toho byl také první vikariátní sekretář tehdejšího vikariátu Jáchymov, čestný konsistorní rada  a také arcibiskupský notář. Ve Vejprtech působil až do své smrti  v roce 1957.