SVATÝ ANTONÍN

Litanie


Pane, smiluj se nad námi !

Kriste, smiluj se nad námi

Pane, smiluj se nad námi !

Kriste, uslyš nás ! Kriste vyslyš nás !

Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi !

Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi !

Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi !

Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi !

Svatá Maria oroduj za nás

Svatá Boží Rodičko

Svatá Panno panen

Svatý Antoníne Paduánský

Svatý Antoníne, ozdobo řádu františkánského

Svatý Antoníne, lilie panenství

Svatý Antoníne, perlo chudoby

Svatý Antoníne, vzore poslušnosti

Svatý Antoníne, zrcadlo zdrženlivosti

Svatý Antoníne, vonná nádobo čistoty

Svatý Antoníne, skvoucí hvězdo svatosti

Svatý Antoníne, ozdobo mravů

Svatý Antoníne, okraso ráje

Svatý Antoníne, archo Zákona

Svatý Antoníne, pokladnice Písma svatého

Svatý Antoníne, učiteli pravdy

Svatý Antoníne, kazateli milosti

Svatý Antoníne, hubiteli neřestí

Svatý Antoníne, rozsévači ctností

Svatý Antoníne, zhoubo bludařů

Svatý Antoníne, postrachu nevěřících

Svatý Antoníne, potěšení zarmoucených

Svatý Antoníne, znateli duší

Svatý Antoníne, mučedníku touhou

Svatý Antoníne, hrůzo zlých duchů

Svatý Antoníne, postrachu pekla

Svatý Antoníne, ustavičný divotvůrce

Svatý Antoníne, navratiteli ztracených věcí

Milostiv nám buď ! Odpusť nám, Pane

Milostiv nám buď ! Uslyš nás, Pane

Ode všeho zlého     Vysvoboď nás, Pane

Ode všeho hříchu

Od úkladů ďábelských

Od moru, hladu a války

Od smrti věčné

Pro zásluhy svatého Antonína

Pro jeho vroucí lásku

Pro jeho prorockého ducha

Pro jeho ohnivá kázání

Pro jeho touhu po mučednické smrti

Pro jeho věrné zachovávání poslušnosti, chudoby a čistoty

V den soudný

My hříšníci   prosíme tě, vyslyš nás.

Abys nás ku pravému pokání pohnout ráčil

Abys v nás oheň své božské lásky roznítit ráčil

Abychom se z ochrany a pomoci sv. Antonína těšili

Abychom pro zásluhy sv. Antonína dosáhli

pravé lítosti, pokory, zkroušenosti a ducha modlitby

Abychom na přímluvu sv. Antonína tělo, svět a ďábla

dokonale přemohli

Abys těm, kdo se ke sv. Antonínu utíkají, ve všech potřebách

milostivě pomoci ráčil

Abys nás vyslyšet ráčil

Synu Boží

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám Pane !

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi !

Oroduj za nás, svatý Antoníne,

abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.

Modleme se

Nejdobrotivější Bože, který oslavuješ svého blahoslaveného vyznavače Antonína stálou slávou zázraků, dej nám, prosíme, abychom toho, oč žádáme, pro zásluhy a na přímluvu jeho skutečně dosáhli. Jenž jsi živ a kraluješ na věky věků. Amen

Responsorium

Zde jsou divy, hledáš-li je, smrt, neštěstí, všechen blud,

malomocnost, ďábel prchne, uzdraví se chromý úd.

Moře klesne, pouta spadnou, Antonín ti najde zas,

co jsi ztratil a co hledáš celý den a celý čas.

Neštěstí a bída mizí a ty najdeš v světě ráj,

to ti hlásá město cizí, paduánský celý kraj.

Moře klesne, pouta spadnou, Antonín ti najde zas,

co jsi ztratil a co hledáš celý den a celý čas.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému !

Moře klesne, pouta spadnou, Antonín ti najde zas,

co jsi ztratil a co hledáš celý den a celý čas.

Oroduj za nás, svatý Antoníne,

abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových..

Modleme se :

Bože tys dal svému lidu svatého Antonína, velikého kazatele, ochránce chudých a mocného přímluvce v naléhavých potřebách. Na jeho přímluvu vyslyš naše prosby a dej, ať žijeme jako křesťané a ve všech protivenstvích se cítíme pod tvou ochranou v bezpečí.

Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Modlitba rodiny sv. Antonína

Přijmi, ó drahý svatý, modlitbu, se kterou se na Tebe obracíme za naši rodinu /vlastní/ a za větší rodinu Antoniánskou, za všechny Tvoje zbožné, rozptýlené ve světě. Vypros pro každého z nás a pro naši práci požehnání z nebe. Přijdi s pomocí do našich slabostí, drž daleko nemoci a nebezpečí pro duši i tělo. V hodině bolesti a zkoušek pomoz, ať zůstaneme pevní ve víře. Vypros nám u Boha dobrotu srdce, která by byla pokračováním Tvé velké slitovnosti k chudým a trpícím. Připojujeme, ó drahý svatý, naše zbožná přání a modlitby, které vkládáme do Tvé schopnosti přimlouvat se u Boha. Amen