SVÁTOST KNĚŽSTVÍ

Svátostí svěcení se z Božího ustanovení někteří věřící, označeni nezrušitelným znamením, stávají posvátnými služebníky, kteří jsou zasvěceni a určeni, aby každý podle svého stupně, v osobě Krista - Hlavy vykonávali úřad učit, posvěcovat a vést a tak pásli Boží lid. 

Stupně svátosti svěcení jsou: biskupský, kněžský a jáhenský.

V osobě Krista jakožto Hlavy Církve vystupují biskupové a kněží. Jáhenství je ustanoveno k tomu, aby jim pomáhalo. 

Proto jedině kněží a biskupové mohou sloužit mši svatou  a zpovídat, což je jejich hlavní a nezastupitelný úkol.    V této pozici jednají v osobě Kristově, to znamená, že Kristus jakožto Hlava Církve koná skrze ně. Když proměňují chléb v Tělo Páně a říkají : "Toto je mé tělo," není to tělo kněze ale Krista. 

Když udělují rozhřešení a říkají: " Já tě rozhřešuji," (ego te absolvo), tak ono já není já zpovědníka, ale samotného Krista!  (Benedikt XVI, O víře dnes)