LOUČNÁ


První písemná zmínka o vsi Wiesenthal (luční údolí) pochází        z roku 1431. Ves byla založena již ve 14. století, o tomto období se nám však žádné zprávy nedochovaly. První dochovanou zmínkou    o Loučné je listina, rozdělující perštejnské panství mezi Alše a Viléma ze Šumburku.  Následující roky pro ves nebyly příliš šťastné - husitské války se na ní znatelně podepsaly. V zápise z roku 1449 je dokonce uváděná jako zpustlá. Začátkem 16. století zde však nastal rozvoj, spojený      s rozmachem hornictví. Loučná byla opět osídlena a její význam rostl.

Město bylo znovu těžce  zasaženo poválečným vysídlením původních obyvatel. Noví usedlíci se s horskou obcí špatně sžili          a počet obyvatel od druhé světové války neustále klesá. Dnes zde žije asi 100 obyvatel, Loučná tak má druhý nejmenší počet obyvatel ze všech měst v Česku. 


Loučná byla farností od roku 1761. Náležela k Pražské arcidiecézi.    V roce 2005 byla sloučena do farnosti Vejprty            a v roce 2013 připojena k Diecézi litoměřické.

Farní kostel byl postaven již            v letech 1731-1737. Jeho vybavení bylo z období po roce 1750.

Kostel byl zničen v roce 1981.


více o tomto kostele a o dalších zničených kostelích naší farnosti