LITANIE K DUCHU SVATÉMU


Pane, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!                                                                                  Kriste, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad námi!                                                                                Pane, smiluj se nad námi! Kriste uslyš nás                                                                                                       Kriste. vyslyš nás.


Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Duchu Svatý, jenž vycházíš z Otce a ze Syna, smiluj se nad námi.
Duchu Svatý, jenž jsi roven Otci i Synu,
Příslibe Boha Otce,
Paprsku nebeského světla,
Původce všeho dobra,
Prameni živé vody,
Stravující ohni,
Duchovní pomazání,

Duchu lásky a pravdy, 
Duchu moudrosti a vědění,
Duchu rady a síly,
Duchu rozumu a zbožnosti,
Duchu svaté bázně Boží,
Duchu milosti a modlitby,
Duchu pokoje a mírnosti,
Duchu skromnosti a nevinnosti,
Duchu utěšiteli,
Duchu posvětiteli,
Duchu, jenž řídíš církev,
Dare Boha Nejvyššího,
Duchu, jenž naplňuješ vesmír,
Duchu přijetí za Boží syny,

Duchu Svatý, který nám vnukáš odpor k hříchům,
Duchu Svatý, který obnovuješ tvář země,
Duchu Svatý, který ozařuješ svým světlem naše duše,
Duchu Svatý, který vkládáš do našich srdcí svůj zákon,
Duchu Svatý, který nás zapaluješ ohněm své lásky,
Duchu Svatý, který do nás vléváš poklad svých milostí,
Duchu Svatý, který nás učíš modlit se,
Duchu Svatý, který nás osvěcuješ svými božskými vnuknutími,
Duchu Svatý, který nás vedeš po cestě spásy,
Duchu Svatý, který nám dáváš poznat to, co jediné je nezbytné,
Duchu Svatý, který nás posiluješ v konání dobra,
Duchu Svatý, který nám daruješ všechny ctnosti,
Duchu Svatý, který nás posiluješ ve vytrvalosti,
Duchu Svatý, který jsi naší věčnou odměnou,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Modleme se:
Bože, ty jsi sesláním  Ducha Svatého svět osvítil a poučil, dej, ať v témže Duchu správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy a posily.  Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.