KŘEST


 Křest, brána k svátostem, je ke spáse tak nutný, že musí být přijat buď skutečně nebo touhou; jím jsou lidé zbaveni hříchu, znovuzrozeni v děti Boží a trvalým znamením připojeni ke Kristu a včleněni do církve. 


                      Křest malých dětí:

Křest je možno udělit po řádné přípravě kdykoli dle domluvy. Je nezbytné žádat o křest s předstihem minimálně dvou týdnů. To však pouze v případě, že rodiče nebo alespoň kmotři jsou znalí věcí víry a jako věřící také žijí. Jinak trvá příprava déle. Doba přípravy odpovídá dispozicím                                                      rodičů a kmotrů.

Křest větších dětí:

Starší děti, které již chodí do školy, musí absolvovat výuku náboženství  a osvojit si potřebné znalosti úměrně svému věku.  


Křest dospělých:

Křest se  dospělým uděluje zpravidla na Bílou sobotu, ale je možné jej udělit i jindy. Příprava na křest dospělých trvá přibližně rok. Žadatel si musí osvojit znalost víry a osvědčit věrnost v životě podle zásad katolické víry.

V nouzi - tedy v nebezpečí života, když není v blízkosti kněz, může pokřtít každý člověk.

Musí mít úmysl pokřtít - vykonat, co křtem koná Církev, i když on tomu nerozumí, musí použít pravou přírodní vodu, touto vodou polít hlavu křtěnce  a při lití vody zároveň říkat: 

Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Takto udělený křest je třeba následně nahlásit na příslušném farním úřadě k zapsání do matriky pokřtěných.