EUCHARISTICKÁ ADORACE

Naše farnost se častěji a na různých místech schází k adoraci před Vystavenou Nejsvětější svátostí.

Ve čtvrtek v Kovářské se koná přede mší svatou adorace s pobožností.

V pátek je adorace od 12.00 do 17.00 v kostele ve Vejprtech.

V sobotu je krátká adorace                  s pobožností v 17.00 v kostele              v Českých Hamrech nebo                    na Horní Halži.

V neděli je  po nešporách                v 17.00 pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Adorace je samozřejmě v první řadě projev naší úcty k Pánu Ježíši přítomnému   v Eucharistii, je to tedy především setkání s ním, ale klanění a úcta ke Kristu spojují také ty, kteří se této Bohopocty účastní.              

Úcta k Bohu přítomnému uprostřed nás je nejlepším svorníkem farnosti!!!